Головна | Реєстрація | Вхід | RSSПонеділок, 19.04.2021, 12:55

НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №1 - гімназія ім. В.Газіна" смт Ратне

Меню сайту
Статистика

Розділ 2. Очікувані результати навчання здобувачів освіти

      Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати педагогічний колектив у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Рівень соціальної та культурної зрілості випускника школи, ступінь виявлення його здатності до усвідомленої продуктивної діяльності є критерієм якості освітньої програми.

Сформованість ключових компетентностей відповідно до вимог державних освітніх стандартів:

спілкування державною мовою;

спілкування іноземними мовами;

математична компетентність;

компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

інноваційність;

екологічна компетентність;

інформаційно-цифрова компетентність компетентність;

уміння вчитися впродовж життя;

ініціативність і підприємливість;

громадянські та соціальні компетентності;

обізнаність і самовираження у сфері культури;

екологічна грамотність і здорове життя

 

Модель випускника початкової школи

 

 • рівень освіти відповідає вимогам Державного стандарту;
 • сприймає, аналізує, інтерпретує, критично оцінює інформацію;
 • висловлює думки, почуття та ставлення, взаємодіє з іншими особами письмово та в режимі реального часу, дотримується норм літературної мови;
 • сприймає інформацію, висловлену іноземною мовою в умовах безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, та критично оцінює таку інформацію;
 • застосовує досвід математичної діяльності для пізнання навколишнього світу;
 • критично оцінює факти, поєднує новий досвід з набутим раніше і творчо його використовує для розв’язування проблем природничого характеру;
 • усвідомлює наслідки використання інформаційних технологій для себе, суспільства, навколишнього світу та сталого розвитку, дотримується етичних, міжкультурних та правових норм інформаційної взаємодії;
 • усвідомлює цінність власного життя та збереження здоров’я;
 • виявляє підприємливість та поводиться етично для поліпшення здоров’я, безпеки та добробуту.
 • має розвинуте почуття власної гідності, діє з урахуванням власних прав і свобод, поважає права і гідність інших осіб, протидіє проявам дискримінації та нерівного ставлення до особистості;
 • усвідомлює себе громадянином України, аналізує культурно-історичні основи власної ідентичності, визнає цінність культурного розмаїття;
 • дотримується принципів демократичного громадянства, бере активну участь у житті шкільної спільноти, місцевої громади.
 • пізнає себе через художньо-творчу діяльність та мистецтво.
 • керується правилами безпечної і чесної гри, уміє боротися, вигравати і програвати; усвідомлює значення фізичних вправ для здоров’я, емоційного задоволення, гартування характеру, самовираження та соціальної взаємодії.

Основний очікуваний результат – готовність до навчання в базовій середній школі.

Модель випускника базової середньої школи

 • рівень освіти відповідає вимогам Державного стандарту;
 • чітко, лаконічно та зрозуміло формулює думку, аргументує, доводить правильність тверджень;
 • критично осмислює  інформацію, джерела її отримання та використовує її для різних потреб;
 • здійснює спілкування іноземною мовою в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою, розуміє на слух зміст автентичних текстів;
 • оперує текстовою та числовою інформацією, встановлює відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо);
 •  адекватно використовує досвід, обирає й застосовує доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб;
 • усвідомлює значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів;
 • усвідомлює важливість інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач;
 • розпізнає проблеми, що виникають у довкіллі, будує та досліджує природні явища і процеси;
 • усвідомлює важливість природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій, ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях;
 • уміє аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних, враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень;
 • моделює власну освітню траєкторію, аналізує, контролює, коригує та оцінює результати своєї навчальної діяльності;
 • генерує нові ідеї, вирішує життєві проблеми, аналізує, прогнозує, ухвалює оптимальні рішення, аргументує та захищає свою позицію;
 • уміє співпрацювати в команді, висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів;
 • проявляє  рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження, відповідальність за спільну справу, налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків;
 •  поважає права людини, займає активну позицію щодо боротьби із дискримінацією;
 • виявляє культурну самоідентифікацію, повагу до культурного розмаїття у глобальному суспільстві;
 • усвідомлює себе  як відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства;
 • проявляє себе емоційно стійким членом суспільства, здатним  вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище,  успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі;
 • виявляє готовність до вибору професії і реалізації шляхів подальшої освіти.
  Основний очікуваний результат – готовність до навчання в профільній  середній школі.

Модель випускника повної середньої школи

 • рівень освіти відповідає вимогам Державного стандарту;
 • уміє  ставити запитання і розпізнавати проблему,  міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах;
 • грамотно висловлюється  рідною мовою, доречно та коректно вживає в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулює  думку, аргументує, доводить правильність тверджень;
 • критично осмислює  інформацію, джерела її отримання та використовує її для різних потреб;
 • здійснює спілкування іноземною мовою в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою, розуміє на слух зміст автентичних текстів, здійснює спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань;
 • ефективно користується  навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов;
 • оперує текстовою та числовою інформацією, встановлює відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо);
 •  адекватно використовує досвід, обирає й застосовує доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб;
 • усвідомлює значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів;
 • уміє використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях
 • усвідомлює важливість інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач;
 • розпізнає проблеми, що виникають у довкіллі, будує та досліджує природні явища і процеси;
 • усвідомлює важливість природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій, ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях;
 • уміє аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних, враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень;
 • моделює власну освітню траєкторію, аналізує, контролює, коригує та оцінює результати своєї навчальної діяльності;
 • генерує нові ідеї, вирішує життєві проблеми, аналізує, прогнозує, ухвалює оптимальні рішення, аргументує та захищає свою позицію;
 • уміє співпрацювати в команді, висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів;
 • проявляє  рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження, відповідальність за спільну справу, налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків;
 •  поважає права людини, займає активну позицію щодо боротьби із дискримінацією;
 • виявляє культурну самоідентифікацію, повагу до культурного розмаїття у глобальному суспільстві;
 • соціально активний, проявляє  відповідальність та екологічну свідомість, готовність брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлює важливість  сталого розвитку для майбутніх поколінь.
 • усвідомлює себе  як відповідального члена громади і суспільства, що розуміє демократичні принципи і механізми функціонування громадянського суспільства;
 • проявляє себе емоційно стійким членом суспільства, здатним  вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище,  успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

Основний очікуваний результат:

випускник школи – патріот країни, ініціативний, творчий, здатний до навчання протягом життя, фізично і духовно розвинена  особистість, яка виявляє креативність , підприємливість, здоровий оптимізм при розв’язанні життєвих проблем.

 

Державна служба якості освіти України
Державна служба якості освіти УкраїниДержавна служба якості освіти України
Гаряча лінія
Національна дитяча гаряча лініяНаціональна дитяча гаряча лінія
Гаряча лінія
Національна гаряча лінія з питань запобігання насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінаціїНаціональна гаряча лінія
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Друзі сайту
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook

 • 2021
  Конструктор сайтів - uCoz